1 % podatku w 2009 roku
 2009-12-31                                                                                                                                             

1% podatku przekazany

Kwota przekazana

w roku 2007

13 038,58 zł

w roku 2008

37 877,56 zł

w roku 2009

30 416,60 zł

 
Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszych Szkół 1% podatku dochodowego za rok 2008. Państwa wpłaty złożyły się na kwotę 30 416,60.

 
Od 2008 roku, w związku z mechanizmem przekazywania wpłat 1% za pośrednictwem urzędów skarbowych, nie jesteśmy w stanie ustalić dokładnej liczby i tożsamości podatników, którzy wskazali nas jako beneficjenta 1% ich podatku.
Zadanie to miała częściowo ułatwić zmiana wprowadzona w roku 2009 przez ustawodawcę, zobowiązująca urzędy skarbowe do udostępnienia organizacjom pożytku publicznego informacji o tych podatnikach, którzy wyrazili chęć zawiadomienia beneficjentów o przekazanych przez nich wpłatach i wpisali swoje dane w rubrykę "Informacje dodatkowe" w formularzach PIT. Niestety, nie wszystkie urzędy skarbowe przekazują szczegółowe informacje.
W związku z tym podział środków uzyskanych z tytułu wpłat 1% podatku na poszczególne Szkoły został dokonany wg zasady:
a)    zgodnie z deklaracją ofiarodawcy, jeśli została ona przekazana przez urząd skarbowy;
b)    pozostała niezidentyfikowana kwota (bez wskazania celu darowizny i beneficjenta) została rozdzielona pomiędzy Gdańskie Szkoły Autonomiczne i Sopockie Szkoły Autonomiczne proporcjonalnie do liczby uczniów.
W wyniku dokonanego podziału Sopockie Szkoły Autonomiczne otrzymały 7 996,14 zł, Gdańskie Szkoły Autonomiczne otrzymały 20 406,76 zł, z kolei 2 013,70 zł zostało przekazane na wsparcie Programu Paderewski.

W Gdańskich Szkołach Autonomicznych ze środków 1% podatku dochodowego zostały utworzone:
1. Fundusz wspierania uczniów Gdańskich Szkół Autonomicznych  (4 000 zł), który jest przeznaczony na:
•    czesne uczniów, których rodzice znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji z powodu   choroby lub wypadku losowego,
•    pomoc dla uczniów, którzy znajdą się w trudnej sytuacji z powodu długotrwałej i ciężkiej choroby,
•    stypendium dla wybitnie zdolnych nowo przyjętych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
W przypadku nie wykorzystania środków w danym roku będą one przechodziły do wykorzystania na kolejny rok.
2.  Fundusz pomocy dydaktycznych  (12 502,39 zł)
Ze środków tego funduszu sfinansowano zakup sprzętu multimedialnego dla Gdańskiego Liceum Autonomicznego (sala 402) oraz do sali w Łączniku (sala Ł3).
3. Fundusz Programu Paderewski  (3 904,37 zł)
Ze środków tego funduszu dofinansowano naukę w Gdańskim Liceum Autonomicznym i Sopockim Autonomicznym Liceum uczestnków Programu Paderwski.

W Sopockich Szkołach Autonomicznych ze środków 1% podatku dochodowego zakupiono dwa projektory multimedialne ze sprzętem towarzyszącym (7900 zł):
•    stacjonarny zestaw multimedialny dla Sopockiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej,
•    mobilny zestaw multimedialny dla Sopockiego Autonomicznego Gimnazjum i Sopockiego Autonomicznego Liceum.

Bożena Pawlak/Prezes Zarządu Gdańskiej Fundacji Oświatowej